I takt med en ökande globalisering flyttas allt mer makt från stater till privata aktörer såsom transnationella företag och investerare. Många av dessa uttnyttjar sin maktposition och ignorerar mänskliga rättigheter, detta samtidigt som stater har få möjligheter eller liten vilja att ställa företag inför rätta.

Treaty Alliance utgörs av en samling nätverk, organisationer och sociala rörelser runtom i världen som tillsammans bedriver påverkansarbete till stöd för ett internationellt bindande instrument som kan adressera och förhindra människorättskränkningar som begås av företag och andra privata aktörer.

Historisk resolution skapade historisk arbetsgrupp

I juni 2014 röstades resolution 26/9 igenom i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Resolutionen, som initierades av Ecuador och Sydafrika, resulterade i att en mellanstatlig arbetsgrupp skapades med uppgiften att ta fram ett bindande regelverk för företag och mänskliga rättigheter. Under första veckan i juli 2015 möttes arbetsgruppen för första gången i FN i Genève, Schweiz.

De framsteg som gjordes under arbetsgruppens fem första sessioner är historiska, men än finns mycket kvar att göra för att färdigställa ett utkast till fördrag. Viktiga aktörer såsom EU och USA som hittills visat ett stort motstånd under processen, har även visat intresse för arbetet.

Sverige och hållbart företagande
Sverige har internationellt ett rykte och självbild som stark förespråkare av hållbart företagande, feminism och mänskliga rättigheter. Under senare år har den svenska regeringen tagit flertal initiativ för att förespråka ’hållbart företagande’ globalt.

Dessa initiativ har regeringen specificerat i den nationella handlingsplanen och nu senast i plattformen för hållbart företagande. Dock är alla initiativ som regeringen förespråkar, frivilliga, vilket seriöst underminerar arbetet för skydd av mänskliga rättigheter och miljö.

På vilka sätt kommer nästa stycke förklara, följt av varför bindande lagstiftning behövs på globalnivå – så som FN fördraget ’the Binding Treaty on Business and Human Rights’ – och hur FIAN tillsammans med sociala rörelser och feministiska nätverk arbetar för detta och om hur du kan engagera dig för detta!

Bindande regelverk behövs – i tillägg till frivilliga
I en globaliserad ekonomi har komplexa kontrakts- och värdekedjestrukturer blivit en central del av affärslandskapet vilket gör det allt svårare att hålla företag och deras dotterbolag ansvariga för verksamheter utanför deras nationella hemvist.

Flera studier visar att flertalet svenska företag inte agerar tillräckligt kraftfullt för att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Samtidigt rapporteras att hoten mot människorätts- och miljöförsvarare är allvarliga och ökar kraftigt.

Bristen på lagstiftning med extraterritoriell effekt, har resulterat i juridiska kryphål mellan jurisdiktioner och otillräcklig tillgång till rättslig prövning, för individer och lokalsamhällen, vars mänskliga rättigheter kränks i företags värdekedjor. Samtidigt skyddas multinationella företags intressen genom handels- och investeringsavtal (särskilt genom ISDS-klausuler), vilket gör det svårt för stater att skydda sina medborgare och miljön, när deras rättigheter kränks av multinationella företag.

Flertal svenska och internationella nyckelinstanser inom hållbart företagande understryker vikten av bindande regelverk i tillägg till frivilliga, så som Statskontoret, Agenda 2030-delegationen, UNGP-principerna – och nu senast EU kommissionären Reynders.

Trots att de mänskliga rättigheterna är universella, tolkar många stater sina människorättsliga skyldigheter som att de endast är applicerbara inom statens egna gränser, vilket har lett till juridiska luckor i skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Maastrichtprinciperna tydliggör staters extraterritoriella skyldigheter gällande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Principerna gör inte anspråk på att etablera nya mänskliga rättigheter, utan tydliggör endast de extraterritoriella skyldigheter som redan finns inskrivna i internationell lag.

”Binding Treaty kommer säkerställa tillgång till rättslig prövning för de lokalsamhällen och individer som får sina rättigheter kränkta av dessa företag, deras dotterbolag och underleverantörer. Som det är nu förlitar sig dessvärre regeringens politik inom hållbart företagande på att företag frivilligt ska ta ansvar (genom UNGP och nationella handlingsplaner), vilket är bra med inte tillräckligt. Så länge systemet bygger på frivillighet kommer lokalsamhällen och individer att få betala priset för marknadens systemfel.”

Sanna Ström, talesperson för mänskliga rättigheter och företagande

The Binding Treaty on Business and Human Rights
Efter de vägledande principerna antogs 2011 uttalade sig flera stater om hur ökade människorättskränkningar av transnationella företag gör att det är nödvändigt att arbeta fram ett bindande regelverk för att reglera och ge drabbade skydd och rättvisa. För att komma tillrätta med dessa juridiska kryphål faciliterar FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan 2014 processen för att ta fram det internationella fördraget ’The Binding Treaty on Business and Human Rights’.

Binding Treaty syftar till att förse stater med verktyg för att hålla företag ansvariga samt säkra brottsoffers tillgång till rättslig prövning.

I juli 2019 presenterades det reviderade utkastet till fördraget ’Binding Treaty’. Nästa utkast förväntas presenteras under sommarmånaderna 2020. Detta utkast kommer sedan förhandlas under nästa session i oktober 2020 (om allt går som förväntat med tanke på covid-19).

Starkt stöd för ’Binding Treaty’
Över 1000 sociala rörelser och 840 000 europeiska medborgare vill se det internationellt bindande fördraget Binding Treaty. Treaty Alliance Sverige samlar organisationerna Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Jordens Vänner och Latinamerikagrupperna. Treaty Alliance Sverige är del av nätverken Treaty Alliance, the Global Campaign och Feminists for a Binding Treaty, vilka tillsammans representerar miljoner människor över hela världen. 

Läs gärna mer och engagera dig!
Då nästa förhandlingsrunda förväntas äga rum i oktober 2020 finns det mycket att göra för att svenska politiker ska ta frågan om företag och mänskliga rättigheter på allvar. FIAN Sverige arbetar aktivt för att få Sveriges regering att delta vid förhandlingsbordet. Bland annat skriver FIAN debattartiklar och skickar påverkansbrev till ansvariga politiker.

Har du lite tid över och vill vara med? Tveka inte att skriva till FIAN:s talesperson!

Resurser och uttalanden

  • FIAN Sveriges debattartikel om hur bindande regler hade kunnat hjälpa invånarna i Uganda.
  • Treaty Alliance Sweden har skrivit två debattartiklar som publicerats i Omvärlden i 2019 och 2020.
  • Se intervju med Cindy Clark från AWID om varför bindande regelverk för företag behövs efter frukostmöte med Treaty Alliance Sweden.
  • Hur påverkas kvinnor särskilt av företagsrelaterade kränkningar av mänskliga rättigheter? Läs denna artikel av IWRAW Asia Pacific, AWID, FIAN International och CIEL.
  • Policyanalysen ’UN Treaty Policy Brief’ från Treaty Alliance Sweden, går att finna HÄR. Denna skickade Treaty Alliance Sverige (med uppbackning av aktivister) till flertalet politiker, såsom till de i Utrikesutskottet och EU-nämnden. Policyanalysen lämnades i februari 2020 till handelsministern Anna Hallberg tillsammans med den 840 000 underskrifter från europeiska medborgare som vill se ’Binding Treaty on Human Rights
  • FIAN Sveriges talesperson för mänskliga rättigheter frågade Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind om Binding Treaty och hur medborgares- och civilsamhällets röster kommer tas vidare i arbetet med hållbart företagande, klippet går att se HÄR från 28 min

Tillsammans med de över 1000 organisationer som står bakom Treaty Alliance kämpar FIAN för att arbetet för ett bindande regelverk ska ske på ett konstruktivt och öppet sätt med så många deltagande stater som möjligt. FIAN Sverige arbetar aktivt för att få Sveriges regering att delta vid förhandlingsbordet. Bland annat skriver FIAN debattartiklar och skickar påverkansbrev till ansvariga politiker.

Läs mer och engagera dig på treatymovement.com

Talesperson för mänskliga rättigheter och företagande:

Sanna Ström, sanna.ström@fian.se