AP-fonderna investerar svenska folkets pensioner i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar.

AP-fonderna förvaltar mer än 1520 miljarder kronor av våra gemensamma pengar, och på grund av svaga direktiv hamnar stora summor i bolag som bidrar till bland annat människorättskränkningar och miljöförstöring. Några av de fall där rätten till lämplig mat har kränkts som FIAN uppmärksammar har kopplingar till AP-fonderna. Fonderna har stora summor investerade i företaget Goldcorp som äger Marlingruvan i Guatemala, och hade fram till mitten av 2013 investeringar i IAMGOLD som ansvarat för prospekteringen i Kimsakocha, Ecuador. I Matopiba, Brasilien, investerar andra AP-fonden i TIAA-CREF Global Agriculture I och II som stått för landgrabbing och brått mot mänskliga rättigheter. (läs mer: Matopiba i Brasilien)

Det rör sig inte om enskilda misstag utan om ett systemfel.

Därför driver FIAN tillsammans med en rad andra organisationer kampanjen Schyssta Pensioner, vars mål är en regeländring för fonderna, så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. Kampanjen bedrivs på olika sätt och nedan följer några exempel på hur FIAN arbetar.

Remissvar
Dagen innan midsommarafton 2015 presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innehåller flera viktiga förbättringar i och med att ansvarsfrågor ges betydligt mer utrymme än tidigare och att hållbarhet i kapitalförvaltningen blir lagkrav. Organisationerna bakom kampanjen skickade den 27 oktober in ett remissvar med synpunkter kring hur förslaget kan stärkas ytterligare.

Även 2012 lämnade vi in ett gemensamt remissvar på den buffertkapitalutredning som gjordes då.

Seriestrip av illustratören Sara Granér, gjord för kampanjen 2012.

Fallbesök
En viktig del i arbetet är att genom fallbesök låta företrädare från lokalsamhällen och grupper som fått eller riskerar att få sina mänskliga rättigheter kränkta av verksamheter som AP-fonderna har investeringar i komma till tals. Syftet med dessa besök är både att sprida kunskap till allmänheten och direkta möten med beslutsfattare. Under 2013 tog FIAN emot besök från Kimsakocha i Ecuador samt Essakane i Burkina Faso. I båda fallen handlar det om gruvprojekt med kopplingar till AP-fonderna som orsakat eller riskerar att orsaka kränkningar av människors rätt till mat. Under besöken fick FIAN:s gäster träffa både AP-fonderna, ansvariga politiker och allmänheten.

FIAN Tyskland publicerade i slutet av 2019 en rapport om hur TIAA-CREF, äger mark som tagits från lokalbefolkningen, ofta genom våld och hot.

Opinionsbildning och information
För att nå ut bredare med vårt budskap arbetar FIAN och övriga organisationer bakom kampanjen flitigt med opinionsbildning och informationsspridning. Detta arbete består bland annat av att skriva debattartiklar och insändare, samt anordna seminarier och utbildningar.

Du kan hjälpa till
Genom att fler tar ställning för schyssta pensioner kan vi sätta press på politikerna att skärpa det regelverk som tillåter att pengar investeras utan respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Här följer en lista av vad DU kan göra!

  • Sätt press på AP-fonderna! Kontakta AP-fondernas Etikråd för att ställa frågor om deras investeringar eller kräva att våra pensionspengar investeras på ett schysst sätt.
  • Sätt press på politikerna! Riksdagen är ansvarig för lagstiftningen som styr AP-fonderna. Kontakta riksdagsledamöterna i riksdagens pensionsgrupp och kräv att de noga följer upp AP-fondernas nya regelverk för att säkerställa att det leder till verklig förändring.
  • Låt fler veta mer! Diskutera och dela information om AP-fonderna och hur de investerar våra pensionspengar, så att fler får upp ögonen för de problem som finns och ställer krav på både AP-fonderna och politiker

DETTA MÅSTE HÄNDA:

  • Riksdagens direktiv till AP-fonderna måste tydliggöra att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt ligga i linje med målet att stanna under två graders global uppvärmning.
  • AP-fonderna måste ges i uppdrag att aktivt investera i en omställning till hållbara och klimatneutrala samhällen genom långsiktiga investeringar i t.ex. förnybar och hållbar energi, järnväg, kollektivtrafik, och energieffektivisering av fastigheter.
  • Ett nytt och självständigt Hållbarhetsråd måste skapas, som ges tillräckliga resurser för att göra ett seriöst arbete. Om AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete på vissa företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring ska fonderna flytta sina investeringar.

Läs mer och engagera dig på schysstapensioner.se, eller bli medlem i FIAN Sverige och stöd vårt arbete!