För att underlätta staters implementering av rätten till lämplig mat, antog FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, FAO, Voluntary Guidelines on the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security. Riktlinjerna är inte bindande för FN:s medlemsländer men fungerar som starka rekommendationer gällande staternas tolkning och implementeringen av rätten till lämplig mat.

Nationella handlingsplaner ett viktigt instrument

Riktlinjerna är framtagna av stater och innehåller detaljerade beskrivningar för olika delar kring hur rätten till lämplig mat kan implementeras nationellt. Den första handlar om hur rätten till lämplig mat kan beaktas och förbättras inom den nationella politiken, i förhållande till den ekonomiska utvecklingen. Den andra delen handlar om institutionella och procedurmässiga åtaganden, såsom att anta en nationell handlingsplan.

Regeringar uppmanas att anta en nationell handlingsplan som ska innehålla tydliga målformuleringar knutna till en konkret tidsplan där det finns indikatorer för att mäta framsteg och med en tydlig ansvarsfördelning för hur åtgärderna ska implementeras. Andra åtaganden som beskrivs inom den andra delen handlar om etablerandet av institutioner för samordning mellan olika sektorer och etablerandet av mekanismer som kan säkerställa rätten till deltagande och konsultation. Den tredje och sista delen handlar om statens internationella åtaganden.

Inte bara en fråga för det globala syd

Tyvärr har riktlinjerna setts mer som verktyg för länder i det globala syd med en hungrande befolkning. FN:s tidigare speciella rapportör för rätten till lämplig mat, Olivier de Shutter menar att riktlinjerna är minst lika aktuella för det globala nord som syd. Han menar att intresset har ökat i nord då vi kan se konsekvenser av hur det globala matsystemet påverkar folkhälsan, miljön och att småskaliga jordbruk tvingas lägga ner.

Eftersom det globala matsystemet till stor del styrs av världsomspännande jordbruksföretag som inte stödjer lokala matsystem, vilka i sin tur bidrar till att bevara jordens ekosystem, kan allt detta vara en bidragande faktor till vårt förändrade förhållningssätt till mat och dess smaker. Samtidigt som allt mer processad mat finns tillgänglig på marknaden och vår livsstil kräver att det ska gå snabbt att laga mat. Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för att kunna arbeta för ett mer demokratiskt och hållbart matsystem.

Läs mer:
Riktlinjerna för rätten till lämplig mat (PDF, engelska)
Right to Food and Nutrition Watch, Ten years of the right to Food Guidelines: Gains, Concerns and Struggles (PDF, engelska)