I maj 2012 antog Kommittén för en tryggad livsmedelsförsörjning (CFS) ett antal frivilliga riktlinjer kring markrättigheter vars syfte är att främja en tryggad livsmedelsförsörjning och en hållbar utveckling genom att säkra tillgången till mark, fiske och skogar för marginaliserade grupper. Riktlinjerna kan därmed skydda rättigheterna för miljontals, ofta mycket fattiga människor.

Riktlinjerna tydliggör, bland annat, staters ansvar att:

  • Erkänna och skydda informella och traditionella äganderätter
  • Främja bästa möjliga metoder för registrering och överföring av äganderätter
  • Försäkra att administrativa system för ägande finns tillgängliga till ett rimligt pris
  • Hantera tvångsinlösande och återlämnande av mark till människor som tidigare blivit tvångsförflyttade
  • Säkerställa urfolks rättigheter
  • Hantera städers expansion i landsbygdsområden
  • Erbjuda skydd för människor som kämpar för sina markrättigheter.

Riktlinjerna togs fram i en bred konsultationsprocess där civila samhället hade en betydande roll. De är ett viktigt instrument i kampen mot landgrabbing och för rätten till lämplig mat.

Läs mer:
Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security (PDF, engelska)