FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning.

FIAN grundades i Heidelberg, Tyskland 1986 och har funnits i Sverige sedan 1990. Vi utgörs av nationella sektioner och individuella medlemmar i över 50 av världens länder. FIAN är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. FIANs vision är en värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med värdighet och självbestämmande, främst rätten till lämplig mat och nutrition.

Vårt uppdrag är att över världen bidra till implementeringen av deklarationen av de mänskliga rättigheterna genom att arbeta för respekt, skydd och uppfyllande av den mänskliga rättigheten till lämplig mat och nutrition för individer och grupper som hotas eller lider av hunger och undernäring. Det gör vi genom att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning var de än sker.

I vårt arbete motverkar vi orättvis och kränkande behandling som hindrar människor från att försörja sig själva, och strävar mot lika tillgång till resurser för att alla ska kunna försörja sig själva nu och i framtiden. Vårt uppdrag inkluderar även att integrera kampen mot könsdiskriminering och andra former av ojämlik behandling i vårt arbete.

FIAN har en så kallad konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och Europarådet. Detta innebär att FIAN kan delta vid möten för att framföra sina åsikter inför dessa råd.

Det här gör FIAN Sverige:

Fallarbete

FIAN:s arbete utgår ifrån konkreta fall där människors rätt till lämplig mat har kränkts. En grundläggande princip är att vi endast agerar då de drabbade människorna själva bett om FIAN:s stöd.

Fallen kan till exempel handla om bybor som tvingats flytta efter att ett storföretag lagt beslag på deras jordar. Vi stöttar då dessa utsatta grupper och individer i deras kamp för att ställa ansvariga till svars och få upprättelse för de kränkningar de utsatts för. Stödet till de utsatta grupperna och individerna kan exempelvis bestå av att bistå i dokumentationen av kränkningar, eller utbildning om vilka rättigheter de har och hur de kan gå tillväga för att utkräva sina rättigheter.

Fallarbetet är även grundläggande för FIAN:s informations- och påverkansarbete. Den direkta kontakten med utsatta människor är en förutsättning för att kunna dokumentera kränkningar av rätten till försörjning som sedan kan presenteras för stater och inom FN. Sedan FIAN startade 1986 har FIAN tagit sig an ungefär 400 fall och i ungefär hälften av fallen har FIAN sett positiva resultat. FIAN Sverige tar regelbundet emot besök från enskilda fall, för att informera om och synliggöra vad som pågår.

Blixtaktioner

Blixtaktioner är ett viktigt verktyg i FIAN:s arbete. I fall där en grupps rätt till lämplig mat kränkts eller hotas kränkas kan FIAN sätta igång en internationell blixtaktion för att pressa beslutsfattare att agera. Ibland använder FIAN även blixtaktioner för att sätta press på beslutsfattare kring en bredare fråga som inte är begränsad till ett specifikt fall, men där många människors rätt till lämplig mat hotas.

Medlemmar och andra engagerade från hela världen skickar brev, e-post eller fax till ansvariga på lokal, nationell eller internationell nivå för att påpeka de skyldigheter som en stat har. Vi informerar även media för att sätta ytterligare press på de ansvariga. Blixtaktioner är inte bara solidariska handlingar utan leder ofta till faktiska förbättringar för de involverade. Det internationella engagemanget stärker de drabbades position gentemot starkare aktörer och hjälper dem framföra deras synpunkter och krav på ett ihärdigt och säkert sätt.
“Information och påverkan” FIAN vill göra regeringar, media och allmänhet medvetna om orsakerna till hunger och engagera dem i arbetet för att stärka den mänskliga rätten till lämplig mat. Det finns många missuppfattningar om orsakerna till hunger som försvårar arbetet för en värld utan hunger. Därför är informationsarbete så viktigt. FIAN Sverige bedriver kampanjer och utbildar om rätten till lämplig mat i till exempel skolor och under arrangemang såsom Bok & biblioteksmässan och MR-dagarna.

FIAN kräver att stater alltid värnar om sina medborgares rätt till lämplig mat när de utformar sin politik på nationell och internationell nivå. FIAN bedriver aktivt påverkansarbete mot politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare i frågor som rör rätten till lämplig mat. I vårt påverkansarbete lyfter vi ibland upp konkreta fall för att illustrera de orättvisor som måste bekämpas.

Föreningsdokument

FIAN Sveriges Årsredovisning 2021

FIAN Sveriges Personuppgiftspolicy