Marlingruvan i Guatemala ligger i ett bergigt område i regionen San Marcos där 79 % av befolkningen lever i extrem fattigdom. Gruvan togs i drift år 2005 och under åren som gått sedan gruvan öppnades har motståndet mot gruvan ökat bland lokalbefolkningen, som fått bevittna guldbrytningens katastrofala konsekvenser för miljö, hälsa och försörjning.

Guldutvinningen som sker ovan jord är extremt miljöfarlig. Gifthalterna i vattendragen runt gruvan överstiger de rekommenderade värdena för tungmetaller som järn, aluminium, magnesium och arsenik. Gruvans förbrukar 250 000 liter vatten per timme, en mängd som skulle täcka en hel familjs vattenbehov under 22 år. Vattenkällorna sinar, skogarna dör, vattendrag förgiftas och det blir allt svårare för invånarna att försörja sig. Många småbrukare i regionen ångrar att de sålde sin mark till gruvbolaget och anser att de blev lurade, hotade eller tvingade att sälja.

Kriminalisering och hot mot protestererande lokalbefolkning

Marlingruvan ägs av Montana Exploradora de Guatemala S.A., dotterbolag till det kanadensiska transnationella bolaget Goldcorp Inc. Företaget utnyttjar Guatemalas lagar och använder rättssystemet emot de människor som protesterar mot gruvdriften. De personer som protesterar mot utvinningen av landets naturresurser vill företaget beskriva som ”hot mot rikets säkerhet”.

I och med denna tolkning av lagen kriminaliseras de organisationer och personer som kräver sina rättigheter och döms till mycket hårda fängelsestraff. Goldcorps representanter använder sig av kränkningar, muntliga eller skriftliga hot och fysiska attacker riktade mot lokala ledare, medlemmar i kyrkan, folkets borgmästare, ledare i organisationer och den övriga befolkningen.

Svenska pensionsfonder ökar sina investeringar i gruvan

FIAN International har vid upprepade tillfällen krävt att Guatemalas regering ska respektera de mänskliga rättigheterna, men ansvaret ligger även hos andra stater och investerare i de aktuella företagen. De svenska AP-fonderna har sammantaget 314 miljoner kronor investerade i Goldcorp. AP-fonderna har fått i uppdrag av riksdagen att förvalta svenskarnas gemensamma pensionspengar.

En kanadensisk konsultbyrå, On Common Ground Consultants (OCG), har utvärderat Goldcorp och dömt ut deras sociala och miljömässiga uppförande som oetiskt. Goldcorp hävdar att de tagit till sig av kritiken och åtgärdat problemen, något som inte styrks av lokalbefolkningen. De danska pensionsfonderna sålde sitt innehav i Goldcorp 2012 på grund av den fortsatta miljöförstörelsen, medan AP-fonderna har behållit och även ökat sitt innehav.

Aktiviteten i och kring Marlingruvan har bidragit till kränkningar av ett flertal mänskliga rättigheter, såsom rätten till lämplig mat, rätten till vatten, rätten till hälsa och rätten till bostad. Vidare har lokalbefolkningens rätt till integritet och föreningsfrihet kränkts. Även urfolks rätt till fritt och informerat samtycke har kränkts, då Guatemalas regering inte respekterat resultaten av konsultationsprocesserna.