Konventionen antogs av FN 1966 och trädde i kraft 1976 efter att tillräckligt många stater accepterat och skrivit under konventionstexten. Konventionens rättighetsartiklar är juridiskt bindande för stater som anslutit sig till konventionen och innebär att varje stat ska sträva efter att gradvis, med hjälp av sina tillgängliga resurser, uppfylla rättigheterna.

Garanterar de mest grundläggande behoven

Artiklarna i konventionen garanterar de mest grundläggande mänskliga behoven såsom att varje människa har rätt att försörja sig genom arbete, rätt till sjukvård och utbildning samt till en tillfredsställande levnadsstandard såsom tillräckligt med mat, kläder och en lämplig bostad. Sedan 2008 finns ett tilläggsprotokoll till konventionen.

Efterlevnad

Vart femte år ska varje stat som är ansluten till konventionen, lämna in en rapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Kommitténs uppdrag är att granska staternas rapporter och övervaka att staterna skyddar och respekterar konventionens rättigheter. Efter avslutad granskning får staten rekommendationer från kommittén, om vilka åtaganden som staten bör förbättra och vilka positiva åtaganden staten tagit vad gäller att skydda, respektera och uppfylla konventionens bestämmelser. Under en sådan granskningsprocess har även organisationer möjlighet att skriva en parallellrapportering med sina synpunkter på hur staten lever upp till sina åtaganden i konventionen. Innan kommittén ger sin slutgiltiga rekommendation till en stat, studerar de både den egna statens rapport och parallellrapporter.

Organisationers möjlighet att påverka med sin kunskap om uppfyllandet av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, väger tungt vid kommitténs arbete. Sedan 1989 har FIAN International konsultativ status i FN:s ekonomiska och social råd, vilket innebär att större chans att påverka frågor om rätten till lämplig mat och försörjning, internationellt såsom rätt att delta vid möten.

Läs mer: Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (PDF, svenska)