I bergsområdet Kimsakocha i Ecuador pågår stora protester mot en planerad gruva. Många av de människor som protesterat mot att gruvan hotar tillgången till rent vatten och rätten till mat, har arresterats i sina försök att stoppa projektet.

De svenska AP-fonderna hade fram till 2013 investeringar i företaget IAMGOLD, som ansvarat för prospekteringen och som i sin tur äger omkring hälften av INV Metals som står för den planerade utvinningen. Investeringarna har indirekt bidragit till de kränkningar av mänskliga rättigheter som gruvprojektet resulterat i.

Kimsakocha är ett bergsområde i Ecuador där hedlandskap och sjösystem försörjer de omgivande dalarnas jordbruk med vatten. Det förklarades som skyddat område av landets miljöministerium år 1985, bland annat därför att det är en viktig vattenresurs för staden Cuenca, landets tredje största stad. Många mindre byar är också beroende av Kimsakocha för att få tillgång till rent vatten.

30 000 småbrukare och urfolk i regionen hämtar sitt dricksvatten från floderna

Gruvan hotar rätten till mat och vatten

Trots att området är skyddat finns planer på gruvverksamhet i Kimsakocha. År 2005 påbörjade det kanadensiska gruvbolaget IAMGOLD, med tillstånd från den ecuadorianska staten, prospektering i Kimsakocha. Prospekteringen visade att det finns stora mängder guld, silver och koppar. Då gruvutvinningen är planerad att ske mitt i en vattenkälla finns det risk för föroreningar av vattnet som försörjer omgivningarna och att vattenflödet till odlingarna i dalarna minskar avsevärt.

De boende i regionen fruktar att exploateringen kommer att leda till stor miljöförstöring och därmed hota livsmedelsproduktionen och försörjningen i området. Gruvutvinningen hotar att kränka rätten till lämplig mat, vilken har erkänts som en mänsklig rättighet i Ecuadors konstitution och dessutom garanteras i flera internationella konventioner som Ecuador har ratificerat.

Protester kriminaliseras

Protester mot gruvan har pågått sedan 2002 då verksamheten beviljades tillstånd. Småbrukare och urfolk, framför allt kvinnor, har gått samman för att stoppa mineralutvinningen i området. Den ecuadorianska staten har svarat med att arrestera fler än 30 demonstranter och anklagat dem för terrorism, “provokation” och sabotage.

En av dessa är Carlos Perez Guartambel, frontfigur i protesterna. Han och ytterligare två demonstranter dömdes till ett års fängelse för terrorism efter att ha medverkat vid en av protesterna. Efter påtryckningar utifrån ändrades dock brottsrubriceringen till ”vägblockad” och ”störande av allmännyttiga tjänster” och straffet reducerades från ett år till åtta dagars fängelse. Ett straff som avtjänades i januari 2013. Detta är första gången i Ecuadors historia som någon fått fängelsestraff för en protestaktion.

FIAN:s stöd till lokalbefolkningen

FIAN Ecuador har sedan 2009 på olika sätt stöttat de som protesterar mot gruvan. Bland annat genom workshops om rätten till lämplig mat, faktainsamling i området och dokumentation av vittnesmål från protesterande småbrukare. FIAN har också kontaktat lokala myndigheter angående fallet, producerat informationsmaterial, deltagit i möten rörande kriminalisering av demonstrationer samt lyft fallet till en internationell nivå.

I oktober 2012 presenterades fallet Kimsakocha inför FN:s Kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Genéve. Kommittén uppmanade den ecuadorianska staten att ta hänsyn till lokalbefolkningens vilja och respektera deras rättigheter.

Under 2015 har människorna i samhällena runt Kimsakocha samlat namnunderskrifter för att få till en folkomröstning för eller emot gruvan, som kommer att äga rum i slutet av 2015. Trots detta har dock den ecuadorianska staten meddelat att utvinningen av guld kommer påbörjas i januari 2016 oavsett vad folkomröstningen säger.

Svenska pensionspengar i i gruvprojektet

I slutet av 2012 såldes gruvrättigheterna till bolaget INV Metals, som till hälften ägs av gruvbolaget IAMGOLD. Den första, andra, tredje och fjärde svenska AP-fonden hade alla fram till mitten av 2013 mångmiljoninvesteringar i IAMGOLD.

Svenska pensionssparares pengar har därför en direkt koppling till fallet Kimsakocha och de kränkningar av mänskliga rättigheter som skett i området. Även om AP-fonderna sålt större innehav kvarstår deras och Sveriges skyldigheter för de kränkningar av mänskliga rättigheter som skett under tiden för investeringarna.

FIAN Sverige driver en kampanj riktad mot svenska regeringen, riksdagen och AP-fonderna med uppmaningen att förändra AP-fondernas regelverk så att fondernas investeringar ska göras i enlighet med Sveriges skyldigheter enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Det betyder att de svenska AP-fonderna ska investera så att de inte kränker mänskliga rättigheter utomlands.  Under 2013 hade FIAN Sverige besök från Kimsakocha som träffade både representanter från AP-fonderna och politiker för att berätta om sin situation.

2013 tog FIAN fram ett faktablad om fallet Kimsakocha. Faktabladet spreds till ansvariga politiker och AP-fonderna samt användes för att informera allmänheten.
Läs faktabladet på engelska här.
Läs faktabladet på spanska här.

Se FIAN Ecuadors hemsida: fianecuador.org.ec

Rapportering av fallet i svensk media

Artikel: ”Vår mark förgiftas av era pensionspengar”, Aftonbladet, 20 November 2013.

Artikel: ”Verkligheten bakom det orangea pensionskuvertet”, Amnesty Press, 16 November 2013.

Debatt: ”Sveriges ansvar för mänskliga rättigheter”, Västerbottens-Kuriren, 15 November 2013.

Debatt: ”Svenska pensionspengar kränker mänskliga rättigheter”, Svt Debatt, 23 september 2013.