Välkommen på FIAN Sveriges Extra årsmöte då vi träffas en kväll online för att välja en ny revisor och diskutera nya former för engagemang efter det formella mötet med valet av revisor. Det finns ett förslag från styrelsens sida om att gå vidare med en omorganisering som började implementeras för två år sedan. Vi vill gärna träffa dig som medlem för att få in åsikter och idéer om FIAN Sveriges framtid. 

Tid: kl 18.00 onsdag den 26e april

Plats: Online via Zoom-länk som skickas till alla som anmäler sig. Anmälan sker till styrelse@fian.se

Om du inte redan är medlem, bli det här!

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Årsmötets stadgeenliga utlysande

6. Val av revisor

7. Övriga frågor

8. Mötets avslutas

Därefter finns det utrymme att diskutera i vilken form vi vill att föreningen ska fortsätta.

Vänliga hälsningar, FIAN Sveriges styrelse