Välkommen på FIAN Sveriges Extra Årsmöte 31 maj kl 18-21 samt Ordinarie Årsmöte 29 juni kl 17.00 då vi träffas Online via Zoom för att diskutera nya former för engagemang inom Rätten till bra mat. Det finns förslag om att gå vidare med en omorganisering eller en nedläggning och din röst som medlem är viktig! 

Under de senaste åren har FIAN:s vara eller icke diskuterats och nya former för organisationen att verka i frågan om rätten till mat. Under detta verksamhetsåret har det blivit tydligt för styrelsen och aktiva att det kanske inte går att fortsätta på samma sätt som tidigare. Därför har det kommit upp ett förslag på namnbyte till Maträttvisa Sverige. Detta för att lättare kunna kommunicera vad organisationen fokuserar på samt att möjliggöra att arbeta mer gräsrotsbaserat. Det har inte gått att göra inom nuvarande former. Även av ekonomiska skäl då organisationen inte har råd att betala en medlemsavgift till FIAN International med bibehållen kapacitet.

Styrelsen tycker naturligtvis det är viktigt att höra vad du som medlem tycker och bjuder därför in till diskussion på Extra årsmötet i frågan.

Tid: Extra årsmötet är kl. 18 den 31 maj. Ordinarie årsmötet är kl. 17 den 29 juni.

Plats: Online via Zoom-länk som skickas till alla som anmäler sig. Anmälan sker till styrelse@fian.se före mötet. Det går att anmäla sig till båda samtidigt. Årsmöteshandlingar går ut till anmälda.

Om du inte redan är medlem, bli det här!

Extra Årsmötet:

Förra årsmötet uppdrog åt styrelsen att ta fram ett nytt förslag på stadgar. Det finns nu ett sådant förslag samt en motion om namnbyte som kommer behandlas på det Extra Årsmötet. Vi behöver även välja en ny revisor.

Vill du kandidera till en ny styrelse? Skriv till valberedningen@fian.se så snart som möjligt innan den 24e maj. 

Vill du lämna in en motion? Skriv till styrelse@fian.se senast den 17e maj.

Dagordning Extra årsmöte:

1. Upprättande av röstlängd

2. Val av justerare tillika rösträknare

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av mötesordförande

5. Årsmötets stadgeenliga utlysande

6. Stadgeändringsförslag – styrelsens förslag Bilaga 1. ställs mot ev andra förslag.

7. Namnbyte

8. FIANs vägval

9. Val av revisorer

10. Övriga frågor

11. Mötets avslut

Ordinarie årsmötet:

  • Alt 1. Föreningen fortsätter
  • Alt 2. Föreningen läggs ner

Tid: kl 17.00 torsdag den 29e juni.

Vill du kandidera till en ny styrelse 

Skriv till valberedningen@fian.se innan den 24e maj. 

Vill du lämna in en motion? Skriv till styrelse@fian.se senast den 15e juni.

Dagordning Ordinarie årsmöte:

1. Upprättande av röstlängd

2. Val av justerare tillika rösträknare

3. Val av sekreterare för årsmötet

4. Val av mötesordförande

5. Årsmötets stadgeenliga utlysande

6. Avgivande av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning och revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse

8. Omröstning om FIAN Sveriges vägval

9. Fastställande av plan för kommande verksamhetsår

10. Fastställande av budget

11. Val av ordförande, sekreterare och kassör

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av firmatecknare

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Fastställande av medlemsavgift för kommande år 

17. Övriga frågor

18. Mötets avslut

Vänliga hälsningar, FIAN Sveriges styrelse