FIAN är en av 28 organisationer som under samordning av CONCORD Sverige tagit fram 2018 års Barometer. En rapport som årligen granskar hur väl våra politiker arbetar för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks i svensk politik. Utskrift

Jordbruk, livsmedelssystem och handel är ett av sju kapitel där den svenska politiken analyserats. Dagens produktion och distribution av livsmedel är på flera sätt ohållbar. Både nationell och internationell politik har lett till ett globalt livsmedelssystem som gynnar storskaliga industriella jordbruk på bekostnad av bönder med småskaliga jordbruk.

Detta gör att tillgång till och kontroll över mark, utsäde och andra insatsvaror till jordbruket koncentreras till ett fåtal transnationella företag som får stort inflytande och makt genom hela livsmedelssystemet. Flera bilaterala och regionala handelsavtal har visat sig påverka livsmedelsproduktion och distribution på ett sätt som fått negativa konsekvenser ur ett fattigdoms och rättighetsperspektiv eftersom de bidragit till försämrade levnadsförhållanden för människor som försörjer sig på småskaligt jordbruk.

Sverige driver en politik inom utvecklingssamarbetet och jordbruks- och handelspolitiken som inte har en konsekvent rättighets- och maktanalys. Sverige behöver göra mer för att stödja initiativ som gynnar rätten till mark och en agroekologisk produktion. Sverige behöver även aktivt arbeta för att svensk och europeisk handels- och jordbrukspolitik tillsammans med utvecklingssamarbetet strävar mot samma håll och stärker varandra utifrån ett rättighetsperspektiv

Sverige bör därför:

  • Säkerställa att Sveriges och EU:s handels-, investerings- och jordbrukspolitik samt utvecklingssamarbetet i relation till markfrågor och land grabbing-problematik främjar de mänskliga rättigheterna samt verka för en politik i linje med de frivilliga riktlinjerna för ansvarsfull förvaltning av mark, fiske och skog.
  •  Agera för ett globalt initiativ för att stärka den gemensamma nyttjanderätten av genetiska resurser, stärka rätten till eget utsäde och till att inneha utsädesbanker samt att undanröja patent på utsäde.
  • Tydliggöra i regleringsbrev till berörda departement för hur handels- och jordbrukspolitik och utvecklingssamarbete ska samverka så att fokus på stöd till omställning av jordbruket, såväl i Sverige som globalt, går till ekologisk odling med agroekologiska produktionssystem med ett tydligt rättighetsperspektiv.
  • Tydliggöra i regleringsbrev till berörda departement för hur handels- och jordbrukspolitik och utvecklingssamarbetet ska samverka för att bidra till en utfasningsplan av giftiga kemikalier inom jordbruket.
  • Utreda hur Sverige och EU kan förbjuda import av livsmedel och insatsprodukter till den svenska livsmedelsproduktionen som producerats med jordbrukskemikalier som är förbjudna i EU.
  • Verka inom EU för att handels- och fiskeavtalen med Marocko inte innefattar varor från Västsahara.

Läs hela Barometern 2018 här

Kategorier: Nyheter