I regionen Mato Grosso do Sul i Brasilien sprider soja- och sockerrörsplantagerna ut sig sedan 1970-talet. Allt sedan dess har livsvillkoren för urfolket Guarani-Kaiowá bara blivit sämre och sämre. Gruppen förföljs och ledare mördas regelbundet. De lever idag i extrem fattigdom och utanförskap med hunger och undernäring som följd.

Bakgrund:

Urfolket Guarani-Kaiowá, främst hemmahörande i den brasilianska regionen Mato Grosso do Sul, lever enligt tradition i och av regnskogen. Sedan 1800-talet har de sakta men säkert trängts undan då den brasilianska staten generöst lovat bort land till inflyttande bönder. Särskilt under 40-talet då konflikterna blev fler tvångsförflyttades många Guarani-Kaiowás till reservat och de som lyckades hålla sig kvar blev fråntagna flera medborgerliga rättigheter som tillgång till mat och sjukvård. Regionen Mato Grosso do Sul marknadsför sig som ett paradis för investerare och Guarani-Kaiowás grundläggande rättigheter kränks fortfarande gravt av staten och samhället.

Vad händer i det rättsliga:

2007 beslutades att 39 av Guarani-Kaiowás traditionella områden skulle identifieras och ges tillbaka innan 2010, något som inte hänt tills idag. Istället ökar trakasserierna och morden på urfolksgruppen. Staten har länge fört en politik som möjliggjort ytterligare kolonisering av traditionella land och sänder motsägelsefulla signaler. I teorin är det legala skyddet av urfolks rättigheter starkt i Brasilien men detta fall är ett klart exempel på hur verkligheten inte följer teorin. Ekonomiska intressen på både nationell och regional nivå väger starkare och korruptionen i den regionala politiken har underminerat försök att ge tillbaka områden. På högre nivå har den senaste tiden flera förslag på lagförändringar lagts fram som skulle underlätta exploateringen av ursprungsfolks territorier och hoten mot urfolken har ökat. Dessutom har regionala myndigheter underlåtit att skydda ursprungsbefolkningen vid attacker eftersom de ansett att ansvaret legat på federal nivå. Sedan statskuppen i våras är utsikterna för rättvisa ännu mindre då den nya regeringen sänt en tydlig signal om sina prioriteringar då de tagit bort ministeriet för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Brasilien är ett land som gärna visar upp ursprungsfolk i marknadsföringssyfte, men i grunden är det brasilianska samhället djupt rasistiskt och urfolkens levnadssätt ses ned på. Försök att återta sina områden kriminaliseras både i rättsväsendet och i media. Detta spär på den allmänna synen på urfolk och ökar diskrimineringen i samhället på andra sätt.

Livssituation:

Få är medvetna om att hunger fortfarande existerar i Brasilien. Den snabba ekonomiska utvecklingen som skedde i landet under slutet av 1900-talet har visserligen tagit en majoritet av befolkningen ur hungern, men särskilt bland urfolk är bristen på mat fortfarande en realitet. Detta beror delvis på att deras försörjningsmöjligheter tagits ifrån dem och delvis på att de inte får tillgång till sociala hjälpprogram som t.ex. ”Bolsa Família” i samma utsträckning som majoritetsbefolkningen. Många av barnen lider av kronisk undernäring. En del Guarani-Kaiowá arbetar under slavliknande förhållanden på plantagerna och de som trots allt har tillgång till egen mark kan inte försörja sig på den på grund av dess ringa storlek. I de reservat som finns är befolkningstrycket stort vilket förutom matbrist också resulterar i interna konflikter mellan olika familjer inom Guarani-Kaiowá. Andra stora problem är bristen på tillgång till sjukvård och självmordsstatistiken inom gruppen som är extremt hög.

FIANs arbete:

Fian har stöttat Guarani-Kaiowá sedan 2005 och samarbetar med CIMI kring frågan om urfolkets rätt till mat och mark. Främst har FIAN Brasilien och CIMI under flera år arbetat med att dokumentera Guarani-Kaiowás berättelser och samlat information kring kränkningarna av deras rättigheter utifrån ett människorättsperspektiv. FIAN Brasilien och CIMI har även gjort en socio-demografisk kartläggning av tre grupper inom Guarani-Kaiowá kring bland annat tryggad livsmedelsförsörjning. FIAN Sverige arbetar med informationsspridning och påverkansarbete på EU-nivå för att få till ändrade regler kring företagsverksamhet utomlands och stärka EU:s övervakning av mänskliga rättigheter runt om i världen.
Läs FIAN Brasilien och CIMI:s rapport här

DETTA MÅSTE HÄNDA:

  • Beslutsfattare och policy-makers i EU måste förstå och erkänna kopplingen mellan rätten till traditionellt markägande och rätten till mat.
  • EU måste stärka regelverken kring utländska investeringar.
  • EU måste, via EEAS och EC-delegationer i Brasilien, stärka övervakningen och implementeringen av EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare

Se FIAN Brasiliens hemsida: fianbrasil.org.br