För att undvika utrymme för staternas egna tolkningar av hur rättighetsartiklarna i varje konventionstext ska implementeras, har FN utarbetat generella kommentarer, general comments. Detta för att också underlätta staternas arbete med att förverkliga de mänskliga rättigheterna.

I den generella kommentaren för rätten till lämplig mat som togs fram 1999, har kommittén för ESK-konventionen uttryckt att betydelsen av rätten till lämplig mat är avgörande för att individen ska kunna åtnjuta alla de mänskliga rättigheterna. Staternas arbete med att se till att människor inte går hungriga är viktigt, för att kunna leva ett värdigt liv. Samma kommitté har också påpekat att orsakerna till varför människor lever i hunger och fattigdom, beror på deras bristande tillgång till lämplig mat och inte brist på mat. Rätten till lämplig mat och försörjning såsom den är inskriven i artikel 11, innebär rätt till tillräcklig, lämplig och kulturellt anpassad mat.

Detta betyder att varje individ ska ha tillräckligt med mat anpassat för ett dagsbehov, att maten ska vara lämplig och näringsriktig samt fri från farliga tillsatser och anpassad efter individen behov i förhållande till kultur, religion och traditioner. Mat måste vara ekonomiskt och fysiskt tillgänglig där hänsyn till sårbara grupper måste beaktas såsom barn, äldre, funktionsnedsatta och sjuka samt urfolks tillgång till sin mark. Det måste finnas möjligheter för individer och grupper att kunna tillgodogöra sig mat från egen mark eller av andra naturresurser. För individer eller grupper som inte kan tillgodogöra sig mat på detta sätt, måste staten se till att maten distribueras så att maten blir både ekonomiskt och fysiskt tillgänglig. En individ måste kunna införskaffa mat till ett värde så att utrymme för övriga behov såsom vatten och bostad kan täckas.

Läs mer: General comment 12 (PDF, engelska)