För att kunna ställa stater till svars för sina skyldigheter gällande de mänskliga rättigheterna arbetar FIAN rättighetsbaserat. Detta innebär att FIAN:s arbete alltid utgår från de mänskliga rättigheterna och internationell lagstiftning, både i vårt informations- och påverkansarbete.

Genom att arbeta rättighetsbaserat har FIAN möjlighet att hänvisa till juridiskt bindande konventioner i sin argumentation om individers rätt till lämplig mat och försörjning. Samt att övervaka och påpeka huruvida stater lever upp till dessa internationella konventioner. Nedan listas de viktigaste rättsliga verktygen som FIAN använder i sitt arbete mot hunger.

Ordlista

Deklaration: politisk viljeyttring, ej juridiskt bindande
Konvention: juridiskt bindande internationell överenskommelse
Ratificera: göra en konvention giltig genom att anpassa nationella lagar till konventionen
Tilläggsprotokoll: ger möjlighet att pröva fall av kräkningar av konventioner i FN när alla nationella instanser prövats
General comment/generell kommentar: tydliggör tolkning av artiklar