Genom ett avtal mellan Burkina Fasos regering och det kanadensiska företaget IAMGOLD om gruvbrytning så har befolkning i lokalsamhällen tvingats flytta. Totalt rör det sig om tretton lokalsamhällen med bestående av 2562 hushåll och 11 563 individer ur folkgrupperna Fulani, Bellas, Tuareng och Sonraïs (siffror från 2009).

Guldrush till Burkina Faso

Det råder en guldrush till Burkina Faso, landet export av guld har ökat från 5.5 ton år 2007 till 33 ton år 2011. Den explosionsartade utvecklingen är i stor utsträckning ett resultat av den gruvlag som trädde i kraft 2003. Lagens uttryckliga syfte var att öka investeringarna från utländska bolag och den möjliggjorde ett större vinstuttag för investerarna. Den växande gruvindustrin är kopplad till sex gruvprojekt där Essakanegruvan är den viktigaste. 1985 upptäcktes guldfyndigheterna i området och de boende som traditionellt livnärt sig på jordbruk och boskapsskötsel har sedan dess även haft småskalig guldutvinning som inkomstkälla.

År 2007 fick det kanadensiska gruvbolaget Orezone (köptes upp av IAMGOLD 2009) tillstånd att bryta guld i ett område på 10,020 hektar. En rådgivande kommitte bildades för att hantera frågor och effekter kring förflyttningen av de samhällen som levde på marken som nu skulle användas till industrialiserad guldbrytning. Lokalsamhällena som skulle tvingas lämna sina hem och odlingsmarker lovades nya områden utanför gruvområdet. De förflyttades 2009 till områden som var otillräckliga för de tretton förflyttade samhällena skulle kunna försörja sig själva och få sina grundläggande rättigheter uppfyllda, de har inte heller getts det stöd som krävs för att utveckla sina nya boendeområden. Många av de förflyttade saknar nu bland annat grundläggande tillgång mat, vatten och utbildning. De förflyttade kräver inte att gruvverksamheten upphör men de kräver att få sina rättigheter respekterade och uppfyllda.

Dialog

I december 2012 initierade de berörda samhällena tillsammans med FIAN ett initiativ för förnyad dialog som komplement till den dialogmekanism som redan fanns på plats. Dialoginitiativet har möts med välvilja från företaget IAMGOLD och det är troligt att den kommer att ha en positiv påverkan på de drabbades rättigheter. Samtidigt är det avgörande att även Burkina Fasos regering tar sitt ansvar och agerar att säkerställa mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter

Alla stater har ett ansvar att respektera skydda och uppfylla sina invånares mänskliga rättigheter. I det här fallet ser vi flera fall av kränkningar av de förflyttades Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter, härefter ESK-konventionen.

RÄTTEN TILL MAT (Art. 11, ESK-konventionen)
En del av de berörda samhällena har förlorat sin tillgång till natur- och produktiva resurser exempelvis jordbruksmark. De har fått kompensation för oskördade grödor och tilldelats nya odlingslotter men dessa har visat sig vara otillräckliga och olämpliga för odling av de grödor som de här samhällena traditionellt odlat för att möta sina närings- och utfodringsbehov.

RÄTTEN TILL VATTEN (Art 11 och 12, ESK-konventionen)
En del av de berörda samhällena lider brist på vatten i sina på sina nya områden. De saknar tillräcklig vattentillgång för att möta behoven för, hygien, bevattning och boskap.

RÄTTEN TILL ARBETE, LÄMPLIG BOSTAD OCH UTBILDNING (Art. 6, ESK-konventionen)
Samhällena har inte längre samma möjligheter att ägna sig åt småskalig guldutvinning som tidigare. Få har fått arbetstillfällen i gruvan och saknar tillgång till marknader för att kunna sälja sina varor. Bostäderna som de fått som ersättning är av låg kvalitet. Många barn saknar tillgång till utbildning då avstånden till skolor är för långt, och inga skolor har etablerats i deras nya områden.

FIAN:s stöd till de drabbade

FIAN International fick kännedom om fallet under 2009 då FIAN Burkina Faso var under uppbyggnad och genomförde då en första undersökning på plats. Efter den informerade FIAN ansvariga myndigheter i Burkina Faso och Kanada. Sedan dess har fler undersökningsresor genomförts och FIAN har även deltagit i samtal och möten med lokala och nationella myndigheter i Burkina Faso. Utöver det har man arbetat när de drabbade samhällena för att stärka deras kunskaper om hur de ska kräva sina rättigheter. En ny dialog upprättades mellan lokalsamhället, företaget och myndigheterna i Burkina Faso i början av 2013. FIAN har deltagit i den dialogen på förfrågan från de drabbade samhällena. Det finns förhoppningar om att dialogen kan lösa situationen och att den även kan bidra till att undvika att samma sak händer igen då det finns planer för storskalig expansion av guldbrytningen i Burkina Faso de närmaste åren. Exakt hur det vidare arbetet kommer att fortsätta beror på utkomsten av dialogen men FIAN kommer att fortsätta att följa händelseutvecklingen och ge ett aktivt stöd för de drabbade samhällena.

Ansvar

Som undertecknare av den internationella konventionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter samt Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter har Burkina Faso förbundit sig att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna för sina invånare. Trots detta är staten direkt inblandad i de kränkningar som nämns ovan och dessutom äger de 10 procent av gruvföretaget IAMGOLD Essakane SA. Utöver det så har den Kanadensiska staten en skyldighet att reglera att företag som är baserade i landet respekterar mänskliga rättigheter även i andra verksamhetsländer. Slutligen måste även gruvföretaget respektera de drabbades mänskliga rättigheter som en skyldighet inom verksamhetsramen.

De drabbade samhällena ställer följande krav på Burkina Fasos regering:

  • Säkerställ tillräcklig och varaktig tillgång till vatten
  • Säkerställ att samhällena får tillräckligt stöd i att utveckla de nya odlingsmarker de tilldelats
  • Fastställ ett regelverk med oberoende övervakning av gruvverksamhetens miljöpåverkan och säkerställ att resultatet delges de drabbade.
  • Säkerställ att alla barn i de drabbade samhällena får tillgång till utbildning
  • Stärk samhällenas tillgång till produktiva resurser och möjlighet till försörjning, säkerställ att medlemmar ur de drabbade samhällena har förtur till arbetstillfällen i gruvan.
  • Säkerställ övervakning och kontroll av affärsavtal som tecknas mellan företaget och de drabbade samhällena.
  • Säkerställ att gruvboomen i regionen får en positiv effekt på lokalsamhällena och att den inte hotar lokalsamhällenas mänskliga rättigheter.