Den Allmänna Förklaringen antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948. Förklaringen var det första internationella dokumentet, stater emellan, som gav uttryck för en gemensam vilja att liknande övergrepp som skett under andra världskriget inte skulle hända igen.Förklaringen är en deklaration och därmed inte juridiskt bindande för FN:s medlemsstater men utgör grunden för det internationella arbetet för de mänskliga rättigheterna i världen. Texten har accepterats av nästan alla världens länder. Eftersom dokumentet väger tungt i fråga om staternas gemensamma strävan att skapa fred, rättvisa och frihet i världen har deklarationen kommit att betraktas som sedvanerätt, vilket innebär att alla stater har ett ansvar att leva upp till de skyldigheter som anges i deklarationen.

FN uppmanade alla medlemsstater efter förklaringen antagits att ”göra den spridd, känd, läst och förstådd framförallt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden”. Den allmänna förklaringen har legat till grund för alla FN:s deklarationer och konventioner som antagits därefter, vilka berättigar skydd för olika individer och grupper.Deklarationen består av 30 artiklar som slår fast om varje individs eller grupps grundläggande fri- och rättigheterna, såsom att alla människor är födda fria och lika i värde samt har rätt till utbildning, mat, demokrati och frihet från att utsättas för slaveri och tortyr.

Artikel 25 – Rätten till lämplig mat

  1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust avförsörjning under omständigheter, över vilka han icke kunnat råda.
  2. Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn, vare sig födda inom eller utom äktenskap, skola åtnjuta samma sociala skydd.

Läs mer:Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (PDF, svenska)