Småskaliga jordbrukare och matproducenters verksamhet är nödvändig för hållbar utveckling och global rättvisa. Just nu håller FN på att ta fram en deklaration om småbrukares och lantarbetares rättigheter. Syftet är att få till en lagstiftning som skyddar deras intressen.

Nästan 70 % av världens mat produceras av små och mellanstora jordbruk, samtidigt som de endast har tillgång till 30 % av världens åkermark. Trots detta tillhör småbrukare den grupp som är mest drabbad av hunger globalt. Det gäller även i regioner där småbrukare är de främsta matproducenterna, som i Asien eller i Afrika söder om Sahara.

80 % av de människor som hungrar bor på landsbygden.

Ungefär två tredjedelar av dessa är småbrukare medan resterande tredjedel utgörs av bland annat jordlösa småbrukare, lantarbetare, fiskare, herdar eller jägare.

Småbrukare offer för omfattande diskriminering

2012 presenterade den rådgivande kommittén inom FN:s råd för mänskliga rättigheter en rapport om småbrukares rättigheter och andra som arbetar på landsbygden. Rapporten visade att denna grupp är offer för omfattande diskriminering. Detta tar sig uttryck bland annat genom expropriering av och tvångsförflyttning från mark som de traditionellt bebott, diskriminering av kvinnor, brist på jordbruksreformer och strategier som stöttar landsbygdsutveckling, frånvaro av lagar och regler gällande minimilön och arbetsrätt, och kriminalisering av protester och människorättsförsvarare.

Arbetsgrupp inom FN med mandat att arbeta fram en deklaration

Med grund i rapporten antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som skapade en mellanstatlig öppen arbetsgrupp med mandat att utveckla en deklaration för småbrukare och andra som arbetar på landsbygdens rättigheter. Arbetet för att ta fram en sådan deklaration har mött motstånd. USA har tidigare röstat emot och EU har lagt ner sina röster. FIAN har arbetat aktivt för att föra detta arbetet framåt. I februari 2018 såg vi resultat av detta arbete. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén tog i februari 2018 fram en resolution som stödjer arbetet med att fram en sådan deklaration. Kommittén betonar vikten av hur ett internationellt instrument på FN-nivå sannolikt kan stödja jordbrukare och lantarbetare, i synnerhet kvinnor och barn.

Trots att deklarationen får stöd från europeiska ekonomiska och sociala kommittén är initiativet i fara. Det finns en risk att arbetet kommer upphöra när de europeiska länderna samlas i FN:s råd för mänskliga rättigheter i mitten av april 2018.

FIAN arbetar aktivt i arbetsgruppen för att ta fram deklarationen och för att påverka Sverige att stödja den.

Läs vårt faktablad om deklarationen

Rättigheter som är nödvändiga för värdiga levnadsvillkor

Den här deklarationen är en unik möjlighet att utveckla internationell lag för att skydda de mänskliga rättigheterna. En sådan deklaration skulle innebära ett stort framsteg för uppfyllandet av rätten till lämplig mat och matsuveränitet. Den tydliggör redan erkända rättigheter ur småbrukares perspektiv samt lyfter rättigheter som ännu inte är formella men som är nödvändiga för småbrukares rätt till värdiga levnadsvillkor.

Europeiska ekonomiska sociala kommittén fastslår vikten av att ge stöd åt jordbrukare och landsbygdens befolkning genom att erkänna deras centrala funktion i vårat samhälle och stödja deras specifika behov. Sådana behov som rätten till mark, rätten till fröer, rätten till produktionsmedel såsom vatten, krediter och verktyg samt rätten till matsuveränitet.

FIAN följer processen noggrant genom att delta på möten och utföra påverkansarbete samt sprida information om processen. Deklarationen är viktig för att stärka rätten till lämplig mat och nutrition samt stoppa landgrabbing.

Deklarationen skulle möjliggöra utformningen av specifika nödvändiga lagar för att säkerställa tillgång till produktionsresurser, och fungera som en garanti för en hållbar livsmedelsproduktion i en allt mer osäker värld.