jord

Trots att det är världens småskaliga matproducenter som mättar mer än hälften av världens befolkning är det ungefär 70 % av världens småbrukare som är hungriga. Just nu pågår ett arbete inom FN för att ta fram en deklaration om småbrukares rättigheter. FIAN har följt och stöttat processen och för att stödja förhandlingarna om deklarationen har FIAN International publicerat en serie på tre artiklar, som ger en introduktion, definition och motivering till en rad rättigheter och varför dessa bör inkluderas i en framtida deklaration.

Här följer korta presentationer av artiklarna som alla går att ladda ner och läsa i sin helhet, dock endast på engelska:

Rätten till Mat tar upp vikten av ett helhetsperspektiv på mat och matsuveränitet, som innebär att se till alla steg i produktionskedjan och att ha en hållbar matproduktion. Maten ska vara tillräcklig ur ett näringsperspektiv samt tillräcklig i kvalitet, kvantitet, tillgänglighet samt kulturellt accepterad. En helhetssyn på maträttigheter inkluderar hänsyn till småbrukare och andra marginaliserade gruppers rätt till mat. Det krävs att stater respekterar och skyddar dessa rättigheter, till exempel mot ickestatliga aktörer som företag.

Rätten till mark och naturresurser definierar småbrukarnas rätt till land och naturresurser som de behöver för att kunna försörja sig, leva i säkerhet och fred samt med värdighet och möjlighet att utvecklas i sina kulturer. Rätten till mark och naturresurser är både en kollektiv och en individuell rätt och måste förstås ur ett helhetsperspektiv. Småbrukare och ursprungsfolk ska både ha rätt till mark och naturresurser och slippa risken att till exempel tvångsförflyttas, eller få mark och natur som de behöver förstörd. De ska även ha rätt att få tillbaka mark som tagits ifrån dem. Stater är skyldiga att skydda rätten.

Artikeln Rätten till suveränitet över naturresurser, utveckling och matsuveränitet vill förmedla människors rätt att delta i och bidra till ekonomisk, social, kulturell och politisk utveckling där rättigheter och friheter kan förverkligas. I rätten till utveckling ingår lika möjlighet för alla till resursertillgångar, utbildning, sjukvård, mat, boende, anställning och rättvis distribution av inkomst. Småbrukare blir ofta exkluderade från beslutsfattandet inom de områden som påverkar deras liv och uppehälle. Deklarationen ger möjlighet att fastställa suveränitet över natur, utveckling och mat som en mänsklig rättighet, erkänd på internationell nivå. Det innebär människors har rätt att definiera och bygga sina egna matsystem, rätt till försörjning, utveckling, självbestämmande och rätten att disponera naturresurser.