Snart kommer människor vars ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kränkts att ha möjlighet att kräva rättvisa och ställa stater till svars.

Tilläggsprotokollet till den Internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK- konventionen) ger individer och grupper individuell klagorätt om deras rättigheter till lämpliga bostäder, mat, vatten, sanitet, hälsa, jobb, social säkerhet och utbildning har kränkts. Detta innebär att de kan söka rättvisa i en internationell instans om deras regeringar misslyckats med att säkerställa tillgången till effektivt rättsmedel på nationell nivå.

Uruguay var den avgörande tionde staten att ratificera tilläggsprotokollet vilket betyder att det kommer att träda i kraft den 5 Maj 2013. Fram till idag har Argentina, Spanien, Ecuador, Mongoliet, Bolivia, Bosnien Hertzegovina, Slovakien, El Salvador, Portugal och Uruguay skrivit under protokollet.

Sverige anslöt sig till konsensus vid antagandet av tilläggsprotokollet i Generalförsamlingen i december 2008, men har inte skrivit under. Den svenska regeringen har sagt att de inte heller har för avsikt att skriva under eller ratificera protokollet, bland annat eftersom man menar att det är svårt att med precision ange när en kränkning anses ha begåtts.

FIAN håller inte med. Vi menar att protokollet kan bli ett viktigt verktyg för att bekämpa hunger och fattigdom i världen. Vi tror att först när utsatta människor själva har möjlighet att utkräva sina rättigheter som fattigdom och orättvisor kan bekämpas på allvar. FIAN arbetar med konkreta fall där kränkningar har skett, vilket visar på att det visst går att med precision ange när en kränkning har begåtts. Dessutom erbjuder tilläggsprotokollet möjligheten för stater att öka förståelsen för sina skyldigheter när det gäller ESK-rättigheterna vilket också kommer bidra till de i högre grad uppfylls.

Vi gratulerar de första tio länderna som har ratificerat tilläggsprotokollet och därmed visat en uppriktig strävan mot att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Vi uppmanar Sverige att följa detta positiva exempel. För att mänskliga rättigheter på allvar ska uppnås och för att ett liv med värdighet ska vara möjligt för alla måste de vars rättigheter kränkts erbjudas ett effektivt rättsmedel.

Bakgrund
Tilläggsprotokollet antogs av FNs generalförsamling genom konsensus den 10 december, 2008 och öppnades för ratificering den 24 september 2009. Fyrtiotvå länder har signerat protokollet och har intentionen att ratificera. Ratificering är nödvändig för att göra protokollet rättsligt bindande för varje stat.

Argentina, Bolivia, Bosnien & Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongoliet, Portugal, Slovakien, Spanien och Uruguay har ratificerat tilläggsprotokollet. De 32 andra länderna som har skrivit under och behöver ratificera är Armenien, Azerbaijan, Belgien, Burkina Faso, Cap Verde, Chile, Congo, Costa Rica, Demokratiska republiken Kongo, Finnland, Frankrike, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea- Bissau, Irland, Italien, Kazakstan, Luxemburg, Madagaskar, Maldiverna, Mali, Montenegro, Nederländerna, Paraguay, Senegal, Slovenien, Salomonöarna, Östtimor, Togo, Ukraina och Venezuela.

Etthundrasextio länder världen över är delaktiga i den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). ICESCR erbjuder det huvudsakliga rättsliga ramverk för beskyddandet och främjandet av ESK-rättigheterna. ESK- rättigheterna inkluderar rätten till arbete, hälsa, utbildning, mat, vatten, sanitet, lämpligt boende, social säkerhet och rätten till att ta del av det kulturella livet. Alla stater som är medlemmar i ICESCR är skyldiga att under internationell lag respektera, skydda, och uppfylla dessa rättigheter för alla.