FIAN uppmanar stater att ratificera tilläggsprotokollet till ESK-konventionen.

10 december 2012 – För att uppmärksamma den internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmanar FIAN Sverige de stater som ännu inte ratificerat tilläggsprotokollet till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK-konventionen), att göra det. Tilläggsprotokollet innebär att de vars grundläggande mänskliga rättigheter kränkts, ges en möjlighet att utkräva sina rättigheter.

Den 10 december 2008 antog FN:s generalförsamling tilläggsprotokollet till ESK-konventionen, ett nytt verktyg i kampen mot straffrihet för kränkningar av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Tilläggsprotokollet möjliggör för de som fått sina mänskliga rättigheter kränkta, till exempel rätten till hälsa, utbildning, mat eller bostad och som inte fått gehör inom ramarna för hemlandets rättssystem, att få upprättelse genom FN-kommittén för ESK-rättigheterna. Under de 25 år som FIAN arbetar har vi identifierat hudratals fall av kränkningar av rätten till mat och arbetet mot dem inom ramen för olika juridiska system. Därför är vi väldigt förvånade över den svenska regeringens ovilja att ratificera med argumentet att det är svårt att precisera när en kränkning begåtts. Den 14 december debatteras frågan i Sveriges riksdag och FIAN Sverige hoppas då på ett besked om att regeringen ändrat uppfattning angående ratificering.

År 1966 hade 160 stater åtagit sig att skydda rättigheterna som finns fastställda i ESK-konventionen, men tilläggsprotokollet har i dagsläget skrivits under av 41 stater och ratificerats av endast åtta av dessa. Tilläggsprotokollet träder i kraft först när det ratificerats av tio stater och det vore ett viktigt steg mot större social rättvisa och ett starkare skydd för de universella mänskliga rättigheterna.

Ratificeringen av tilläggsprotokollet skulle innebära en ny möjlighet till upprättelse för dem vars grundläggande mänskliga rättigheter kränkts, såsom i den våldsdrabbade regionen Bajo Aguan i Honduras, eller ursprungsbefolkningens ändlösa kamp för landrättigheter i Guarani Kaiowá i Brasilien.

”Straffrihet är både en konsekvens av och en orsak till många fall av kränkningar av mänskliga rättigheter. Problemet härrör ofta från staters oförmåga att leva upp till sin skyldighet att utreda kränkningar. Kronisk hunger är en av konsekvenserna av straffrihet”, konstaterar Ana-Maria Suarez Franco, representant för FIAN i Genève.

FIAN Sverige uppmanar Sverige och andra stater att att ta tillfället i akt och sätta stopp för straffriheten och möjliggöra utkrävbarhet för alla mänskliga rättigheter genom att se till att tilläggsprotokollet träder i kraft.

Mer infromation:

  • Besök den internationella kampanjhemsidan för tilläggsprotokollet till ESK-konventionen och läst det öppna brev som uppmanar världens regeringar att ratificera tilläggsprotokollet
  • Under 2011 utarbetade en koalition av ideella organisationer runtom i världen en manual med praktisk vägledning för ideella organisationer, civilsamhället i stort liksom stater, till hjälp i deras arbete kring tilläggsprotokollet. Lär dig mer om tilläggsprotokollet och hur du kan påverka.
  • Under 2012 höll FIAN International en konsttävling, där problemet med straffrihet runtom i världen stod i centrum. Du kan se bidragen och vinnarna här

Mer information på kampanjsidan.