På Småbrukarnas internationella kampdag, bekräftar FIAN International sitt stöd till sociala rörelser och småskaliga livsmedelsproducenter vars rätt till lämplig mat och nutrition systematiskt kränks. Människorättsorganisationen understryker att kommersialiseringen av naturen och koncentrationen av de livsmedelsproducerande resurserna, som ligger i ett fåtal händer måste upphöra, på samma sätt som ett decentraliserat, självständigt och hållbart jordbruk måste främjas.

Småbrukarnas internationella kampdagDet nuvarande globala matsystemet underminerar ett småskaligt jordbruk, fiske och boskapsskötsel samt andra livsmedelsproduktionssystem som föder större delen av jordens befolkning. FIAN International betonar att detta medför ökade problem för landgrabbing och en aggressiv jakt på naturresurser. Intresset för mark och resurser efterfrågas av den privata sektorn och backas upp av några länders nationella politik. Detta drabbar samhällen och leder till kriminalisering av människorättsförsvarare över hela världen.

Mot bakgrund av detta, arbetar FIAN International tillsammans med civilsamhällesorganisationer och sociala rörelser för att utforma the Global Convergence of Land and Water Struggles. En stark och enad rörelse som är i färd med att utveckla en jordbruksreform som kan säkra människors tillgång till och kontroll av livsviktiga resurser, samt efterlevnaden av den politik som ska säkerställa förverkligandet av, bland andra, rätten till mat och nutrition, vatten, land och territorier.

Denna process fick nyligen starkt inflytande på World Social Forum i Tunis i slutet av mars detta år. The Dakar to Tunis Declaration innehåller centrala ambitioner, vilka har sin grund i de mänskliga rättigheterna och är uppbyggda kring visionen om matsuveränitet samt kampen som sociala rörelser har fört kring frågan.

The Global Convergence of Land and Water Struggles byggs även upp för att sätta sig emot andra initiativ och nätverk som har vuxit fram under de senaste åren. Dessa föreslår falska lösningar på problemen med landgrabbing och jakten på naturresurser. Lösningarna grundar sig på så kallade ”offentlig-privata partnerskap” och ”multi-stakeholder dialoger” vilket gör att rättighetsbärare och de privata investerarna behandlas som jämbördiga parter, där den senares intressen oftast gynnas. Nedmonteringen av företagens makt, speciellt transnationella företag, genom bindande regelverk för mänskliga rättigheter, är en viktig fråga för the Convergence.