Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Remisstiden på förslaget löper ut 30 oktober 2015. Schyssta Pensioner har tagit vara på tillfället att ge våra synpunkter i ett remissvar till finansdepartementet.

Finansdepartementets förslag innehåller flera viktiga förbättringar i och med att ansvarsfrågor ges betydligt mer utrymme än tidigare och att hållbarhet i kapitalförvaltningen blir lagkrav. Promemorian presenterar välkomna steg i rätt riktning. Följande är våra förslag för att förstärka dessa:

Mål för AP-fondernas kapitalförvaltning

  • AP-fondsnämnden som kapitalägare ges ansvaret att tydligt ange till AP-fondsmyndigheterna att förvaltningen av såväl buffertkapitalet som premiepensionerna skall ske på vetenskaplig grund och ta tillgänglig kunskap om klimat, miljö och biologisk mångfald som utgångspunkt för sina placeringar.
  • AP-fondsnämnden som kapitalägare ges ansvaret att tydligt ange till AP-fondsmyndigheterna att förvaltningen av såväl buffertkapitalet som premiepensionerna skall ske i enlighet med internationella regelverk rörande mänskliga rättigheter och Sveriges skyldigheter inom och utom landets gränser.
  • AP-fondernas placeringsregler ska gynna investeringar som främjar hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Roller, mandat och styrning

  • Rollfördelningen mellan kapitalägaren AP-fondsnämnden och kapitalförvaltaren AP-fondsmyndigheterna bör förtydligas. Kapitalägaren bör uttrycka tydliga riktlinjer/principer rörande ansvarsfulla investeringar som fungerar som en styrande ram och miniminivå för AP-fondsmyndigheternas arbete.
  • AP-fondsmyndigheterna ska ha verktyg som möjliggör risk- och konsekvensanalyser som tar hänsyn till frågor om social- och miljömässig hållbarhet innan en investering görs.
  • Två av styrelseposter i AP-fondsnämnden reserveras för representation från civilsamhället samt akademi, och kunskap om social- och miljömässig hållbarhet samt ansvarsfulla investeringar anges som meriterande specialistkompetenser i tillsättande av alla AP-fondsnämndens ledamöter.
  • Ett nytt och självständigt hållbarhetsråd föreslås inrättas i anslutning till AP-fondsnämnden som en källa för omvärldsbevakning och kompetens samt för granskning och utvärdering av måluppfyllelse.
  • Kravet på transparens bör förtydligas då transparens är en förutsättning för uppföljning, utvärdering och ansvarsutkrävande avseende AP-fondsmyndigheternas förvaltning.

Läs hela remissvaret: Remissvar AP-fonderna Ds 201534 Schyssta Pensioner – 20151027

Läs även kampanjens replik på DN.se, 26 oktober 2015: ”Ge AP-fonderna ramverk för hållbarhet”