FN:s råd för mänskliga rättigheter har beslutat om att påbörja arbetet med ett bindande regelverk för att få stopp på företags brott mot mänskliga rättigheter.

FIAN ser i vårt arbete för rätten till mat upprepade exempel på företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljö utan att hållas ansvariga för sitt beteende. FIAN har som del av Treaty Alliance, en allians av 600 organisationer från hela världen, förespråkat antagandet av ett rättsligt internationellt bindande regelverk för företag. Den 26 juni 2014 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som fastställer en öppen mellanstatlig arbetsgrupp som har till uppdrag att utarbeta ett sådant regelverk. Resolutionen är ett viktigt steg framåt för att garantera respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna.

”Som en del av Treaty Alliance, kommer FIAN fortsätta delta i denna process och stödja arbetet i den mellanstatliga arbetsgruppen för att säkerställa att de drabbade samhällenas åsikter tas med i debatten”, säger Ana Maria Suarez Franco, ständig representant för FIAN International i Genève.

I debatten är det särskilt viktigt att integrera kvinnors, småbrukares och urspungsfolks intressen samt skydd för människorättsförsvarare. Dessutom bör det bindande instrumentet utvecklas utifrån dem extraterritoriella skyldigheter som innebär staters skyldigheter att upprätthålla de mänskliga rättigheterna inte enbart gäller för medborgare inom landets gränser utan även utanför landets eget territorium.

FIAN uppmanar till en offentlig och öppen process som garanterar deltagande av dem civila samhällets organisationer och sociala rörelser som arbetar för att främja företagens ansvar. Dessutom uppmuntrar FIAN alla stater i rådet för mänskliga rättigheter, inklusive dem som har röstat mot resolutionen eller har avstått, att konstruktivt delta i den öppna arbetsgruppen. Ett sådant deltagande kommer att underlätta att nå effektiva regler inom området på internationell nivå och göra det möjligt att hålla transnationella företag ansvariga.