Bekämpningsmedel – ett hot mot mänskliga rättigheter enligt FNs specialrapportörer

Forskning visar att 200,000 akuta förgiftningsdödsfall sker varje år, varav 99% av dödsfallen i utvecklingsländer där hälso-, säkerhets- och miljöbestämmelser är svagare. Nu vill FN:s Specialrapportörer för rätten till mat, Hilal Elver samt Specialrapportören på gifter, Baskut Tuncak efterlysa ett nytt omfattande globalt avtal för att reglera användandet av farliga bekämpningsmedel inom jordbruket.

Specialrapportörerna menar att ”överdriven användning av bekämpningsmedel är mycket farlig för människors hälsa, miljö samt att det är vilseledande att påstå att det är avgörande för att trygga livsmedelsförsörjningen”.  Istället för dagens användande av gifter inom jordbruket vill de införa mer hållbara metoder.  Studier visar att ständig kontakt med bekämpningsmedel har kopplats samman med sjukdomar som cancer, Alzheimer, Parkinsons, samt hormonrubbningar, utvecklingssvårigheter och sterilitet.

Klimatförändringar

Bönder och människor som lever nära stora plantager, ursprungsfolk och gravida kvinnor samt barn utsätts för stora risker och är sårbara för exponeringen av gifter och behöver därför speciellt skydd. Experterna varnar att vissa gifter kan vara kvar i miljön under flera årtionden och därför hota hela det ekologiska systemet vilken matproduktionen är beroende av. Föroreningar av mark och vattenkällor kan leda till att den biologiska mångfalden förloras och minskar näringsvärdet i maten som produceras på dessa marker.

Staters skyldighet att speciellt skydda barns exponering av bekämpningsmedel belyser FN:s experter, som noterar att ett stort antal barn dödats eller skadats av livsmedel som är förorenat med bekämpningsmedel. Detta sker även genom oavsiktliga förgiftningar, där sjukdomar och handikapp är kopplade till kronisk exponering av gifter i unga år. Även barn som arbetar i den globala livsmedelskedjan och exponeras av gifter är en av de värsta formerna av barnarbete.

Några av de internationella regelverken ger ett skydd mot användandet av vissa bekämpningsmedel, dock behövs ett globalt regelverk eftersom det idag finns en stor lucka i skyddet av mänskliga rättigheter på detta område. Specialrapportörerna på rätten till mat och gifter säger att ”Det är dags att störta myten att bekämpningsmedel är nödvändiga för att föda världen och skapa en global process för övergångs mot säkrare och hälsosammare mat och jordbruksproduktion.”

Läs hela artikeln om hur gifter inom industrin påverkar människor och behöver regleras på FN:s hemsida:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21306&LangID=E