I mars 2016 antog Kommittén för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) den Allmänna Rekommendationen Nr.34. Det första internationella instrumentet som specifikt riktar sig till rättigheterna för kvinnor på landsbygden. FIAN har undersökt vilka av rekommendationens delar som framför allt kan användas för att säkerställa kvinnors rätt till mat

West_bengal__Alex_del_Rey

Det första internationella instrumentet som erkänner landsbygdskvinnornas rätt till mat har antagits.

I mars 2016 antog Kommittén för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) den Allmänna Rekommendationen Nr.34: Rättigheter för kvinnors på landsbygden. Antagandet av rekommendationen är ett resultat av tre års arbete av Kommittén med stöd från civilsamhället och sociala rörelser där FIAN varit medverkande.

Den Allmänna Rekommendationen är särskilt viktig därför att den är det första internationella instrumentet som specifikt riktar sig till rättigheterna för kvinnor på landsbygden. Dessutom är rekommendationen den första som explicit erkänner den mänskliga rättigheten till tillräcklig mat och nutrition för kvinnor på landsbygden inom ramverket för matsuvränitet.

Antagandet av den Allmänna Rekommendationen kommer att fortsätta att öka medvetenheten och synliggöra de mänskliga rättigheterna för kvinnor på landsbygden som finns på checklistan av med problem som statliga partier måste uppmärksamma när de rapporterar till Kommittén. I gengäld kommer det att göra det möjligt för civilsamhället att hålla sina respektive regeringar ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter hos kvinnor på landsbygden. Den här Allmänna Rekommendationen kan också spela en mycket viktig roll för att informera och att fungera som en grund för kommande processer och utvecklingen av processer på nationell, regional och global nivå.

FIAN International ger ut en analyserande not till denna anteckning, som undersöker de element som är relaterade till mänskliga rättigheter till mat och näring som finns i den Allmänna Rekommendationen. Mer specifikt fokuserar noten på: (1) det explicita erkännandet av rätten till mat och näring inom ramverket för matsuvränitet, (2) erkännandet av rätten till tillgång, kontroll, hantering och ägande av alla naturliga och reproducerande resurser som kvinnorna på landsbygden är beroende av, (3) garanti till anständigt arbete för alla kvinnor på landsbygden, inklusive tillgång till socialt skydd, (4) erkännandet av ”sammanflätad subjektivitet” av kvinnor och barn under graviditet, barnafödande, amning, samt deras jordbruk genom perspektivet på kvinnors rättigheter genom hela livet, (5) skyddandet av kvinnors på landsbygdens roll i produktion, bearbetning, distribution, tillgång till marknader, byteshandel och investeringar relaterade till matsystemet från privata aktörer.

Läs noten i sin helhet här: FIAN INTERNATIONAL, HOW CAN CIVIL SOCIETY MAKE USE OF THE REKOMENDATION, NR; 34